Normaali päivätajunta operoi beta-aivoaalloilla. Sen funktioita ovat ajattelu, tarkkaavaisuus, oppiminen ja keskittyminen. Suurin osa aikuisista toimii otaksuttavasti valtaosan ajastaan beta-taajuudella.

Betan lisäksi on olemassa alfa-, theta-, delta- ja gamma-aivoaaltoja. Jokainen aivoaalto on kytköksissä omanlaiseensa tietoisuuden tilaan. Aivoaaltoja mitataan EEG:llä eli aivosähkökäyrällä, jossa taajuus ilmoitetaan hertseinä eli kierroksina sekunnissa.

  • Beta: ajattelu, tarkkaavaisuus (14–40 Hz)
  • Alfa: rentoutuminen, meditaatio (8–14 Hz)
  • Theta: REM-uni eli vilkeuni (4–8 Hz)
  • Delta: syvä uni, tajuttomuus (0–4 Hz)
  • Gamma: ylivalppaus, hätätilanne (40+ Hz)

Lapsi käy eri aivoaallot vaiheittain läpi kehityskaarensa aikana. Vauvat ovat pääosan ajastaan deltassa, n. 4-7-vuotiaat lapset pääosin thetassa ja alakoululaiset alfataajuuksilla. Noin 14-vuotiaana siirrytään pääosin beta-aivoaalloille. Tämän jälkeen on yksilöstä kiinni, pystyykö hän aikuisena ottamaan takaisin haltuunsa myös muut taajuudet, vai jääkö beta vallitsevaksi valvetietoisuuden tilaksi koko aikuisiän ajaksi.

Kaikkia pulmia ei voi ratkaista normaalissa päivätajunnassa, beta-aivoaalloilla. Mielen rentouttaminen valvetilassa alfa- ja thetataajuuksille on harjoittelemalla mahdollista, ja olen huomannut, miten todellisuus muuttuu sitä juoksevammaksi ja helpommin muokkautuvaksi, mitä rentoutuneemmassa tajunnantilassa ollaan. Vain harvat yksilöt, käytännössä henkiset mestarit ja joogit, kykenevät pysyttelemään delta-aivoaalloilla valvetilassa. Tämä edellyttää täydellistä mielen tasapainoa ja hallintaa.

Jos kaikki ajatukset, tunteet ja energiakentässä viipyilevät asiat manifestoituisivat hyvin suoraviivaisesti ja viipymättä fyysiseksi todellisuudeksi, kuten valvetilan delta-aivoaalloilla uskon tapahtuvan, siitä seuraisi hirvittävän suuri vastuu. Silloin on tiedettävä todella tarkkaan, mitä tekee ja ajattelee joka hetki, ettei aiheuta voimillaan vahinkoa.

Koska todellisuus muokkautuu mestarin käsissä yhtä helposti kuin uni, siitä seuraa, että hänen on hallittava mielensä ja tietoisuutensa täydellisesti. Se edellyttää, että hän on puhdas kuin kristalli, ja lisäksi järkähtämätön ulkoapäin tulevia ei-toivottuja vaikutteita vastaan. Hän valitsee itse, mille ajatuksille ja tunteille antaa lisää vääntömomenttia, ja kykenee siten valjastamaan voimansa hyvän palvelukseen.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *